Untitled
raw download clone
TEXT
views 8
,
size 11512 b
{
  "status": 0,
  "message": "Success",
  "data": {
    "reviewHighlight": [
      {
        "id": "60f799baf8f6a10fea08cbff",
        "name": "Manh Nguyen",
        "phoneNumber": "0989191983",
        "ratedStar": 4,
        "content": "[org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#1-0-C-1] o.a.k.c.c.i.AbstractCoordinator: [Consumer clientId=consumer-storeOA-4, groupId=storeOA] Join group failed with org.apache.kafka.common.errors.MemberIdRequiredException: The group member needs to have a valid member id before actually entering a consumer group.",
        "createdDate": "2021-07-09T08:30:00",
        "images": [
          {
            "id": null,
            "url": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/6e140-2021-05-12/KrJmlsxA8KVcscLnVG9G_1620811648416",
            "thumbnailUrl": ""
          },
          {
            "id": null,
            "url": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/6e140-2021-05-12/JrpTCB76Kk930Eysno1x_1620812454818",
            "thumbnailUrl": ""
          },
          {
            "id": null,
            "url": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/6e140-2021-05-12/qJKOVPFKEe3ROBhcfWK2_1620807729630",
            "thumbnailUrl": ""
          },
          {
            "id": null,
            "url": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/6e140-2021-05-12/WpqDPMLpRiIfZ02tDC4W_1620805950656",
            "thumbnailUrl": ""
          }
        ],
        "reactions": [
          {
            "type": {
              "code": "LIKE",
              "iconId": 2
            },
            "users": [
              {
                "id": null,
                "phoneNumber": "0347336368",
                "name": "A Nguyen"
              },
              {
                "id": null,
                "phoneNumber": "0347336361",
                "name": "B Nguyen"
              },
              {
                "id": null,
                "phoneNumber": "0347336362",
                "name": "C Nguyen"
              }
            ]
          },
          {
            "type": {
              "code": "HEART",
              "iconId": 1
            },
            "users": [
              {
                "id": null,
                "phoneNumber": "0347336366",
                "name": "D Nguyen"
              },
              {
                "id": null,
                "phoneNumber": "0347336365",
                "name": "E Nguyen"
              },
              {
                "id": null,
                "phoneNumber": "0347336364",
                "name": "F Nguyen"
              }
            ]
          }
        ]
      },
      {
        "id": "60f799b3f8f6a10fea08cbfe",
        "name": "Abc Xyz",
        "phoneNumber": "0945465965",
        "ratedStar": 5,
        "content": "public List<GetKeywordResponse> getReviewKeyword(Long oaId, Language language, KeywordOf keywordOf) throws NotFoundException {.",
        "createdDate": "2021-07-05T08:30:00",
        "images": [
          {
            "id": null,
            "url": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/6e140-2021-05-12/Wo5pWtdBv1tKHf9sW1Nv_1620807743823",
            "thumbnailUrl": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/6e140-2021-05-12/YooIi0yylKGqCn9BTQ78_1620807745785"
          },
          {
            "id": null,
            "url": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/6e140-2021-05-12/JIFPQ7qh7skUKVV4UBOC_1620807746225",
            "thumbnailUrl": ""
          },
          {
            "id": null,
            "url": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/6e140-2021-05-12/JIFPQ7qh7skUKVV4UBOC_1620807746225",
            "thumbnailUrl": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/6e140-2021-05-12/JNjL69Z1QP1cCgKuSVxw_1620807748079"
          },
          {
            "id": null,
            "url": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/6e140-2021-05-12/YC9MIsrn5n0tTA3uqHdE_1620812520786",
            "thumbnailUrl": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/6e140-2021-05-12/upuEthTg7W3wGb0rgaSJ_1620812521411"
          }
        ],
        "reactions": [
          {
            "type": {
              "code": "LIKE",
              "iconId": 2
            },
            "users": [
              {
                "id": null,
                "phoneNumber": "0347336368",
                "name": "A Nguyen"
              },
              {
                "id": null,
                "phoneNumber": "0347336361",
                "name": "B Nguyen"
              },
              {
                "id": null,
                "phoneNumber": "0347336362",
                "name": "C Nguyen"
              }
            ]
          },
          {
            "type": {
              "code": "HEART",
              "iconId": 1
            },
            "users": [
              {
                "id": null,
                "phoneNumber": "0347336366",
                "name": "D Nguyen"
              },
              {
                "id": null,
                "phoneNumber": "0347336365",
                "name": "E Nguyen"
              },
              {
                "id": null,
                "phoneNumber": "0347336364",
                "name": "F Nguyen"
              }
            ]
          }
        ]
      },
      {
        "id": "60f799aaf8f6a10fea08cbfd",
        "name": "Nguyen Tan Manh",
        "phoneNumber": "0347336368",
        "ratedStar": 5,
        "content": "Là một user, tôi muốn thấy được những đánh giá có giá trị nhất cho tôi, bao gồm những đánh giá khen hoặc chê, những lời khuyên hữu ích khi đi ăn tại quán,... để tôi dễ dàng lựa quán và có những hiểu biết khi ăn ở đây.",
        "createdDate": "2021-07-02T08:30:00",
        "images": [
          {
            "id": null,
            "url": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/6e140-2021-05-12/3xOxa7Js9DcSYLrpeucH_1620805714059",
            "thumbnailUrl": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/6e140-2021-05-12/cOdTJ0I5otYfIcfo9m2I_1620805737955"
          },
          {
            "id": null,
            "url": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/eee02-2021-05-11/FGYTcAsqtwDbRFZRKsVn_1620716999092",
            "thumbnailUrl": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/eee02-2021-05-11/g61l66u6oCSDrMsSAwpJ_1620717001048"
          },
          {
            "id": null,
            "url": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/eee02-2021-05-11/fQtu2lUAapV13Ikp7Hj0_1620717001662",
            "thumbnailUrl": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/eee02-2021-05-11/f0OMlsSZsHw6KtdDs3CO_1620717003686"
          },
          {
            "id": null,
            "url": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/eee02-2021-05-11/iDhXOYOADI6050T67a5n_1620717004185",
            "thumbnailUrl": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/eee02-2021-05-11/oMMQKD6Dr9gQ5KMm9Gs7_1620717004854"
          }
        ],
        "reactions": [
          {
            "type": {
              "code": "LIKE",
              "iconId": 2
            },
            "users": [
              {
                "id": null,
                "phoneNumber": "0347336368",
                "name": "A Nguyen"
              },
              {
                "id": null,
                "phoneNumber": "0347336361",
                "name": "B Nguyen"
              },
              {
                "id": null,
                "phoneNumber": "0347336362",
                "name": "C Nguyen"
              }
            ]
          },
          {
            "type": {
              "code": "HEART",
              "iconId": 1
            },
            "users": [
              {
                "id": null,
                "phoneNumber": "0347336366",
                "name": "D Nguyen"
              },
              {
                "id": null,
                "phoneNumber": "0347336365",
                "name": "E Nguyen"
              },
              {
                "id": null,
                "phoneNumber": "0347336364",
                "name": "F Nguyen"
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ],
    "totalElements": 4
  }
}
close fullscreen
Login or Register to edit or fork this paste. It's free.