Untitled
raw download clone
TEXT
views 23
,
size 5088 b
program zad1;
{}

{$mode objfpc}{$H+}

uses  crt,
 {$IFDEF UNIX}{$IFDEF UseCThreads}
 cthreads,
 {$ENDIF}{$ENDIF}
 Classes
 { you can add units after this };
Const
   gen=4;    {загальна кiлькiсть знакiв для виведення чисел}
   fr=2;    {кiлькiсть знакiв пiсля десяткової крапки}
   n0=1;    {мiнiмальна довжина масиву}
   nfull=100;  {максимальна довжина масиву}
   nm=-2;  {нижня межа елементiв матрицi}
   vm=8;   {верхня межа елементiв матрицi}

Type arr=array [1..nfull] of real; {тип-масив дiйсних чисел}
Var
  n:integer;  {реальна довжина масиву}
  a:arr;    {масив дiйсних чисел}
 {функцiя введення реальної довжини масиву}
function in_n(nn0,nnfull:integer):integer;
var
  nn:integer; {замiсник функцї}
begin
  repeat
      writeln('Введiть довжину масиву в межах вiд ',nn0,' до ',nnfull);
      readln(nn);
      if not((nn>=nn0) and (nn<=nnfull))
        then writeln('Недопустиме значення!');
   until (nn>=nn0) and (nn<=nnfull);
   in_n:=nn;  {"передаємо повноваження": надаємо значення функцiї
          вiд змiнної - замiсника функцiї}
end;

   {процедура введення масиву}
procedure inarr(var aa:arr; nn:integer; nnm,nvm:real);
var i:integer;  {лiчильник елементiв масиву}
begin
   {заповнення масиву дiйсними числами в межах nnm..nvm}
   for i:=1 to nn do
      aa[i]:=nnm+(nvm-nnm)*random;
end;

   {процедура виведення масиву}
procedure outarr(aa:arr; nn:integer);
var i:integer;  {лiчильник елементiв масиву}
begin
   for i:=1 to nn do
      write(aa[i]:gen:fr,' ');
   writeln;
end;

{вираховуємо серію спадання}
function minseri(a:arr;n:integer):integer;
var
  i:integer;  {лiчильник елементів}
  count,maxcount:integer; {змінні для підрахунку спадання}
  ex:real; {будемо зберігати попереднє значення}
begin
  count:=0;  {запишемо серію на початку нуль}
  maxcount:=0;
  ex:=a[1]; {записуємо попереднє значення до змінної}
   for i:=1 to n do         {змiщення по елементам}
     begin
      if a[i]<ex then   {якщо елемент більше попередього
                     починаємо рахувати серію зростання}
           begin
           count+=1;         {збільшуємо поточну серію}
            if count>maxcount then  {якщо поточна серія за максимальну
                         запишемо її}
             maxcount:=count;
           end
           else count:=1;        {якщо серія завершилась доречно
                         поточну обнулити}
           ex:=a[i];
       end;

   minseri:=maxcount; {повернемо значення максимальної серії}
 end;

   {Основний блок програми}
Begin
   clrscr;  {очистка екрану}
   randomize; {запуск генератора випадкових чисел}
   n:=in_n(n0,nfull); {введення реальної довжини масиву завдяки
              функцiї введення реальної довжини масиву}

   inarr(a,n,nm,vm);   {Виклик процедури введення масиву}
   writeln;  {пропустимо рядочок на екранi}
   writeln('Масив:');
   outarr(a,n);     {Виклик процедури виведення масиву}
   writeln;  {пропустимо рядочок на екранi}
  {виведення максимальної серії спадання}
  writeln('Максимальна кількість розташованих пілряд елементів за спаданням ',minseri(a,n)); {виводимо результат}{виведемо серію зростання}
   writeln;  {пропустимо рядочок на екранi}
   writeln('Програму завершено. Для виходу натиснiть Enter.');
   readln;    {затримка екрану}


End.  {ну ось i все}
close fullscreen
Login or Register to edit or fork this paste. It's free.