Untitled
raw download clone
TEXT
views 30
,
size 6533 b
Program project1;
{Програма створює прямокутну матрицю RxS дiйсних чисел, виводить її на екран}

{$mode objfpc}{$H+}

Uses crt, SysUtils,        {пiд’єднання модуля}
 {$IFDEF UNIX}{$IFDEF UseCThreads}
 cthreads,
 {$ENDIF}{$ENDIF}
 Classes
 { you can add units after this };

Const
  gen=6;   {загальна кiлькiсть знакiв для виведення чисел}
  fr=1;     {кiлькiсть знакiв пiсля десяткової крапки}
  n0=1;    {мiнiмальна кiлькiсть рядкiв та стовпцiв матрицi}
  nfull=10;  {максимальна кiлькiсть рядкiв та стовпцiв матрицi}
  nm=-8;  {нижня межа елементiв матрицi}
  vm=16;   {верхня межа елементiв матрицi}

Type marr=array [1..nfull,1..nfull] of real; {тип-двовимiрний масив дiйсних чисел}

Var  {описання глобальних змiнних}
  v:string;  {повiдомлення для користувача}
  R:integer;     {реальна кiлькiсть рядкiв матрицi}
  S:integer;     {реальна кiлькiсть стовпцiв матрицi}
  m:marr;      {матрицi дiйсних чисел}

{функцiя введення реальної кiлькостi рядкiв/стовпцiв матрицi}
function in_n(vv:string; nn0,nnfull:integer):integer;
var
  nn:integer;  {замiсник функцiї}
begin
  repeat
    writeln(vv);
    readln(nn);
    if not((nn>=nn0) and (nn<=nnfull))
      then writeln('Недопустиме значення!');
  until (nn>=nn0) and (nn<=nnfull);
  in_n:=nn;   {передаємо значення функцiї вiд змiнної-замiсника}
end;

{процедура створення матрицi}
procedure inmarr(var mm:marr; rr,ss:integer);
var
  i:integer;  {лiчильник рядкiв}
  j:integer;  {лiчильник стовпцiв}
begin
{заповнення матрицi дiйсними числами в межах nm..vm}
  for i:=1 to rr do     {змiщення по рядкам}
    for j:=1 to ss do  {змiщення по стовпцям}
      mm[i,j]:=nm+(vm-nm)*random;
end;

{визначення максимальної серії зростання}
function maxseri(a:marr;rr,ss:integer):integer;
var
  i:integer;  {лiчильник рядкiв}
  j:integer;  {лiчильник стовпцiв}
  count,maxcount:integer; {для пірдрахунку кількості елементів що стоять
                                 у зростанні}
  pr:real; {будемо зберігати попереднє значення}
begin
  count:=0;  {запишемо серію на початку нуль}
  maxcount:=0;
  pr:=a[1,1]; {записуємо попереднє значення до змінної}
   for i:=1 to rr do  {змiщення по рядкам}
    begin
      for j:=1 to ss do  {змiщення по стовпцям}
        begin
          if a[i,j]>pr then   {якщо елемент більше попередього
                     починаємо рахувати серію зростання}
           begin
           count+=1;         {збільшуємо поточну серію}
            if count>maxcount then  {якщо поточна серія за максимальну
                         запишемо її}
             maxcount:=count;
           end
           else count:=1;        {якщо серія завершилась доречно
                         поточну обнулити}
           pr:=a[i,j];
       end;
    end;
   maxseri:=maxcount; {повернемо значення максимальної серії}
end;

{процедура виведення матрицi}
procedure outmarr(mm:marr; rr,ss:integer);
var
  i:integer;  {лiчильник рядкiв}
  j:integer;  {лiчильник стовпцiв}
begin
  for i:=1 to rr do  {змiщення по рядкам}
    begin
      for j:=1 to ss do  {змiщення по стовпцям}
        write(mm[i,j]:gen:fr);
      writeln;  {перед тим, як виводити наступний рядок матрицi,
                     курсор на екранi переводиться на наступний рядок}
    end;
end;

{Основний блок програми}
Begin
  clrscr;      {очистка екрану}
  randomize;  {запуск генератора випадкових чисел}

{введення реальної кiлькостi рядкiв матрицi}
  v:='Введiть кiлькiсть рядкiв матрицi в межах вiд '+IntToStr(n0)+' до '+ IntToStr(nfull);
  R:=in_n(v,n0,nfull);

{введення реальної кiлькостi стовпцiв матрицi}
  v:='Введiть кiлькiсть стовпцiв матрицi в межах вiд '+IntToStr(n0)+' до '+ IntToStr(nfull);
  S:=in_n(v,n0,nfull);

{створення матрицi }
  inmarr(m,R,S);   {Виклик процедури створення матрицi}

{виведення матрицi }
  clrscr;     {очистка екрану}

  writeln('Матриця 1:');
  outmarr(m,R,S);     {Виклик процедури виведення матрицi}
  writeln;
{виведення максимальної серії зростання}
  writeln('Максимальна кількість розташованих пілряд елементів за зростанням ',maxseri(m,R,S)); {виводимо результат}

  writeln('Програму завершено. Для виходу натиснiть Enter.');
  readln;            {затримка екрану}
End.  {ну ось i все}
close fullscreen
Login or Register to edit or fork this paste. It's free.