Untitled
raw download clone
TEXT
views 19
,
size 3950 b
#include <ESP8266WiFi.h>  //For ESP8266
#define SERVER_PORT 8000  // Port 8000 NodeMCU LabVIEW
const char* ssid = "aaaa";   //SSID NodeMCU Login 
const char* password = "bbb"; //Password WiFi NodeMCU Login 

WiFiServer server(SERVER_PORT);   // object server port 8000
int i;    // variabila pentru voltage pin A0 valori 0-1023
float v;   //voltage 0V-3.3Vvoid setup() 
{  
  pinMode(16,OUTPUT);   //Definirea Pin 16 ca iesire pentru a fi un LED de afișare pe NodeMCU.
   Serial.begin(115200);  //Initializare Port Serial
   Serial.println("");
   Serial.println("");
   WiFi.begin(ssid, password); //Se trimit datele pentru Login si password in reteaua WiFi 
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) //Afisare in fereastra de monitorizare a portului serial -> Login 
   { Serial.print("->");
    delay(200);
   }
   Serial.println("");
   Serial.println("WiFi Successfully Connected");  //Afisarea mesajului "WiFi Successfully Connected" la conectarea cu succes
   Serial.print("NodeMCU IP address: "); //Afisarea mesajului "NodeMCU IP address:"
   Serial.println(WiFi.localIP());   //Afisarea adresei IP alocata placii de dezvoltare NodeMCU de catre WiFi Router
   server.begin();       //Initializarea serverului pentru conectarea cu Labview ca si client
   Serial.println("NodeMCU setat ca Server este gata");//Afisarea mesajului "NodeMCU setat ca Server este gata" ca serverul este pregatit
   for(i=0;i<25;i++)  //Dacă este conectat cu succes, veți vedea o lumină intermitentă pe NodeMCU pentru a vizualiza starea când NodeMCU nu este conectat la computer.
   { digitalWrite(16,HIGH);
    delay(40);
    digitalWrite(16,LOW);
    delay(40);
   }
}
void loop() //LED-ul de pe pinul 16 va rămâne constant în așteptarea conexiunii.
{    WiFiClient client = server.available(); //Se așteaptă conectarea programului LabVIEW ca Client pentru a solicita servicii de la NodeMCU.
    if (client)               //Dacă LabVIEW comunică în calitate de Client, declarația if va fi adevărată. 
    {  Serial.println("Hi...Client Nou");  //Afișați mesajul de întâmpinare al noului client la Serial Communication.
      for(i=0;i<2;i++)           //Veți vedea un LED intermitent pe NodeMCU de 3 ori pe care să îl utilizați pentru a vizualiza starea când NodeMCU nu este conectat la computer.
      { digitalWrite(16,HIGH);
       delay(50);
       digitalWrite(16,LOW);
       delay(50);
      }
      while(1)    
     { while(client.available())  // Se verifica datele trimise de la LabVIEW, dacă există date trimise, va face Bucla.
       { digitalWrite(16,HIGH);  //Când sunt trimise date, LED-ul de la NodeMCU va clipi.
         delay(20);
         digitalWrite(16,LOW);
         delay(20);
         uint8_t data =client.read(); //Se citesc informațiile trimise
         Serial.write(data);      //Se trimit valorile pe portul serial
 
                  
         
         switch (data)         //Verificarea variabilei trimise din LabVIEW
         {
          case 'c':   // date = 'c', Se va citi Tensiunea de la pinul A0 și să trimită datele înapoi la LabVIEW.
           i=analogRead(0);
           v=(i*3.3)/1023;
           Serial.println(v);
           client.println(v); 
          break;
            
       }
       if(server.hasClient()) //Verificați conexiunea la LabVIEW în calitate de client.
       { return;        //Dacă nu există nicio conexiune, ieșiți din buclă și așteptați un nou client.
       }
     }
    } 
}
}
close fullscreen
Login or Register to edit or fork this paste. It's free.