Untitled
raw download clone
PASCAL
views 17
,
size 6017 b
Program project1;
{3.	Елементи двох квадратних матриць однакового розміру – дійсні числа
в межах від -7 до 12. Створити нову матрицю, елементи якої є добутком кількості
від'ємних елементів першої матриці та відповідних елементів другої матриці}

{$mode objfpc}{$H+}

Uses crt, SysUtils,        {пiд’єднання модуля}
 {$IFDEF UNIX}{$IFDEF UseCThreads}
 cthreads,
 {$ENDIF}{$ENDIF}
 Classes
 { you can add units after this };

Const
  gen=6;   {загальна кiлькiсть знакiв для виведення чисел}
  fr=1;     {кiлькiсть знакiв пiсля десяткової крапки}
  n0=1;    {мiнiмальна кiлькiсть рядкiв та стовпцiв матрицi}
  nfull=10;  {максимальна кiлькiсть рядкiв та стовпцiв матрицi}
  nm=-7;  {нижня межа елементiв матрицi}
  vm=12;   {верхня межа елементiв матрицi}

Type marr=array [1..nfull,1..nfull] of real; {тип-двовимiрний масив дiйсних чисел}


Var  {описання глобальних змiнних}
  v:string;  {повiдомлення для користувача}
  R:integer;     {реальна кiлькiсть рядкiв матрицi}
  S:integer;     {реальна кiлькiсть стовпцiв матрицi}
  m,a:marr;      {матрицi дiйсних чисел}{функцiя введення реальної кiлькостi рядкiв/стовпцiв матрицi}
function in_n(vv:string; nn0,nnfull:integer):integer;
var
  nn:integer;  {замiсник функцiї}
begin
  repeat
    writeln(vv);
    readln(nn);
    if not((nn>=nn0) and (nn<=nnfull))
      then writeln('Недопустиме значення!');
  until (nn>=nn0) and (nn<=nnfull);
  in_n:=nn;   {передаємо значення функцiї вiд змiнної-замiсника}
end;

{процедура створення матрицi}
procedure inmarr(var mm:marr; rr,ss:integer);
var
  i:integer;  {лiчильник рядкiв}
  j:integer;  {лiчильник стовпцiв}
begin
{заповнення матрицi дiйсними числами в межах nm..vm}
  for i:=1 to rr do     {змiщення по рядкам}
    for j:=1 to ss do  {змiщення по стовпцям}
      mm[i,j]:=nm+(vm-nm)*random;
end;

{визначення кількості від'ємних елементів та добуток кількості на відповідні елементи}
function ressar(m,a:marr; rr,ss:integer):marr;
var
  i:integer;  {лiчильник рядкiв}
  j:integer;  {лiчильник стовпцiв}
  k:integer;  {кількість від'ємних елементів}
begin
  k:=0;
  for i:=1 to rr do     {змiщення по рядкам}
   for j:=1 to ss do        {змiщення по стовпцям}
     if m[i,j]<0 then              {коли елемент мешне нуля він від'ємний :) }
      k+=1; {слід матриці це головна діагональ}
  for i:=1 to rr do     {змiщення по рядкам}
    for j:=1 to ss do        {змiщення по стовпцям}
      if m[i,j]<0 then      {беремо індекси ві'ємного елементу }
       ressar[i,j]:=k*a[i,j];  {використаємо індекси для второго массиву та помножемо на кількість}

end;
{процедура виведення матрицi}
procedure outmarr(mm:marr; rr,ss:integer);
var
  i:integer;  {лiчильник рядкiв}
  j:integer;  {лiчильник стовпцiв}
begin
  for i:=1 to rr do  {змiщення по рядкам}
    begin
      for j:=1 to ss do  {змiщення по стовпцям}
        write(mm[i,j]:gen:fr);
      writeln;  {перед тим, як виводити наступний рядок матрицi,
                     курсор на екранi переводиться на наступний рядок}
    end;
end;

{Основний блок програми}
Begin
  clrscr;      {очистка екрану}
  randomize;  {запуск генератора випадкових чисел}

{введення реальної кiлькостi рядкiв та стовпців матрицi}
  v:='Введiть кiлькiсть рядкiв та стовпців матрицi в межах вiд '+IntToStr(n0)+' до '+ IntToStr(nfull);
  R:=in_n(v,n0,nfull);
  S:=R;
{створення матриць }
  inmarr(m,R,S);   {Виклик процедури створення матрицi}
  inmarr(a,R,S);    {Виклик процедури створення матрицi}
{виведення матриць }
  clrscr;     {очистка екрану}

  writeln('Матриця 1:');
  outmarr(m,R,S);     {Виклик процедури виведення матрицi}
  writeln;
  writeln('Матриця 2:');
  outmarr(a,R,S);     {Виклик процедури виведення матрицi}
  writeln;

{виведення оновленної матриці}
  outmarr(ressar(m,a,R,S),R,S);

  writeln('Програму завершено. Для виходу натиснiть Enter.');
  readln;            {затримка екрану}
End.  {ну ось i все}
close fullscreen
Login or Register to edit or fork this paste. It's free.