Untitled
raw download clone
TEXT
views 19
,
size 24279 b
{
  "status": 0,
  "message": "Thành công",
  "data": {
    "id": 1256,
    "name": "Bản sao của Bộ sưu tập chưa đặt tên",
    "description": null,
    "logoUrl": "ic_emoji_75.png",
    "bannerUrl": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/9980a-2021-09-10/yT1dKDaTWHqo5AIWlMk5_1631241065449",
    "officialAccounts": {
      "content": [
        {
          "id": 3964,
          "name": "Cheese Coffee - Hồng Bàng",
          "fullAddress": "số 1, Hồ Tùng Mậu, Quận 1, TP HCM ",
          "logoUrl": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/d0e04-2021-10-12/dH9J46Jm24TKrjh2Tjj8_1634007172419",
          "images": [
            {
              "id": 7131,
              "createdBy": "merchant_admin",
              "description": null,
              "status": 1,
              "url": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/e13bd-2021-10-13/FtJS0E0wIG25k895TH34_1634116833648",
              "categoryId": 6,
              "thumbnailUrl": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/e13bd-2021-10-13/9wh44SE7WFV6ckeRwPhC_1634116834740",
              "createdDate": "2021-10-13T16:20:35.772196",
              "lastModified": "2021-10-13T16:20:35.772203"
            },
            {
              "id": 6744,
              "createdBy": "NGUYỄN TẤN MẠNH",
              "description": null,
              "status": 1,
              "url": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/84302-2021-10-06/rv0diMfKdgBdcup4itnd_1633507928145",
              "categoryId": 11,
              "thumbnailUrl": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/84302-2021-10-06/SYGTL9UV2UcPDffD2lw2_1633507934826",
              "createdDate": "2021-10-06T15:12:15.2831",
              "lastModified": "2021-10-06T15:12:15.283158"
            },
            {
              "id": 6482,
              "createdBy": "admin",
              "description": null,
              "status": 1,
              "url": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/9fd31-2021-10-04/0aZXsRUc3O9PcJfMJ0qk_1633318136617",
              "categoryId": 4,
              "thumbnailUrl": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/9fd31-2021-10-04/pmEZnK49E3duD1rAuKaE_1633318138376",
              "createdDate": "2021-10-04T10:29:04.937162",
              "lastModified": "2021-10-04T10:29:04.937202"
            },
            {
              "id": 6481,
              "createdBy": "admin",
              "description": null,
              "status": 1,
              "url": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/9fd31-2021-10-04/nduBTMHTjlZ3H60bkldW_1633318133085",
              "categoryId": 4,
              "thumbnailUrl": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/9fd31-2021-10-04/wnuksd1Fug7YE6iXA4Kl_1633318134356",
              "createdDate": "2021-10-04T10:29:04.913484",
              "lastModified": "2021-10-04T10:29:04.913531"
            },
            {
              "id": 6480,
              "createdBy": "admin",
              "description": null,
              "status": 1,
              "url": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/9fd31-2021-10-04/GxhQJvgmrPKRufsC8tea_1633318130071",
              "categoryId": 4,
              "thumbnailUrl": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/9fd31-2021-10-04/CO5YZmJG5VfyYChqZCwj_1633318131010",
              "createdDate": "2021-10-04T10:29:04.891771",
              "lastModified": "2021-10-04T10:29:04.891806"
            },
            {
              "id": 6479,
              "createdBy": "admin",
              "description": null,
              "status": 1,
              "url": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/9fd31-2021-10-04/urxgYZcqW4XeOG5Keauc_1633318126396",
              "categoryId": 4,
              "thumbnailUrl": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/9fd31-2021-10-04/tXBkl0Fhe3nwjiYUCHVk_1633318127698",
              "createdDate": "2021-10-04T10:29:04.870044",
              "lastModified": "2021-10-04T10:29:04.87008"
            },
            {
              "id": 6478,
              "createdBy": "admin",
              "description": null,
              "status": 1,
              "url": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/9fd31-2021-10-04/IItlBpc4eSqWSrnMIhPQ_1633318122990",
              "categoryId": 4,
              "thumbnailUrl": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/9fd31-2021-10-04/KV3tAlIdUBOJnJ7FmPEx_1633318124233",
              "createdDate": "2021-10-04T10:29:04.847953",
              "lastModified": "2021-10-04T10:29:04.848004"
            },
            {
              "id": 6477,
              "createdBy": "admin",
              "description": null,
              "status": 1,
              "url": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/9fd31-2021-10-04/XgJNcfLRAHgoyrX0rUkL_1633318119157",
              "categoryId": 4,
              "thumbnailUrl": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/9fd31-2021-10-04/yom0gsFklipAKA7VgBhv_1633318120854",
              "createdDate": "2021-10-04T10:29:04.826191",
              "lastModified": "2021-10-04T10:29:04.826237"
            },
            {
              "id": 6476,
              "createdBy": "admin",
              "description": null,
              "status": 1,
              "url": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/9fd31-2021-10-04/glBKSTa8Poq0Ks9a6ArF_1633318115760",
              "categoryId": 11,
              "thumbnailUrl": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/9fd31-2021-10-04/lVD3NtXaFcgpfPMHBAyn_1633318116830",
              "createdDate": "2021-10-04T10:29:04.801595",
              "lastModified": "2021-10-04T10:29:04.80163"
            },
            {
              "id": 6475,
              "createdBy": "admin",
              "description": null,
              "status": 1,
              "url": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/9fd31-2021-10-04/BbTP3CFqTLKgCMMQYp0I_1633318112128",
              "categoryId": 11,
              "thumbnailUrl": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/9fd31-2021-10-04/khyvEyDw0p5LbW0FEamL_1633318113700",
              "createdDate": "2021-10-04T10:29:04.771123",
              "lastModified": "2021-10-04T10:29:04.771158"
            }
          ],
          "totalImages": 22,
          "storeId": 2215
        },
        {
          "id": 3941,
          "name": "Corgi",
          "fullAddress": "46 Hòa Bình, Phường 4, Quận 11, Hồ Chí Minh",
          "logoUrl": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/9980a-2021-09-10/JIKIMPKAwkkstaUNK5YV_1631241064154",
          "images": [
            {
              "id": 4655,
              "createdBy": null,
              "description": null,
              "status": 1,
              "url": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/9980a-2021-09-10/JIKIMPKAwkkstaUNK5YV_1631241064154",
              "categoryId": 6,
              "thumbnailUrl": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/9980a-2021-09-10/yT1dKDaTWHqo5AIWlMk5_1631241065449",
              "createdDate": "2021-09-10T09:31:06.128891",
              "lastModified": "2021-09-10T09:31:06.128902"
            },
            {
              "id": 7377,
              "createdBy": "Lisa Blackpink",
              "description": null,
              "status": 1,
              "url": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/26cab-2021-10-20/xWEKHGV2oESBVSUp0GWS_1634667311047",
              "categoryId": 11,
              "thumbnailUrl": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/26cab-2021-10-20/7YKKTRwakiVkmfuPx1f7_1634667398113",
              "createdDate": "2021-10-20T01:16:38.598541",
              "lastModified": "2021-10-20T01:16:38.598543"
            },
            {
              "id": 7376,
              "createdBy": "Lisa Blackpink",
              "description": null,
              "status": 1,
              "url": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/26cab-2021-10-20/bcDmQSJ15YXR3A6hMw4p_1634667307182",
              "categoryId": 11,
              "thumbnailUrl": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/26cab-2021-10-20/3wuPMjW4jeQgIwah15Qa_1634667396096",
              "createdDate": "2021-10-20T01:16:38.597174",
              "lastModified": "2021-10-20T01:16:38.597177"
            },
            {
              "id": 7375,
              "createdBy": "Lisa Blackpink",
              "description": null,
              "status": 1,
              "url": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/26cab-2021-10-20/ee5vrrsLhHcCn4XLKqwF_1634667297973",
              "categoryId": 11,
              "thumbnailUrl": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/26cab-2021-10-20/RVFHWbPqOQpXaviW4ewg_1634667395123",
              "createdDate": "2021-10-20T01:16:38.59563",
              "lastModified": "2021-10-20T01:16:38.595634"
            },
            {
              "id": 7374,
              "createdBy": "Lisa Blackpink",
              "description": null,
              "status": 1,
              "url": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/26cab-2021-10-20/hDV6Y0JURNCwwahwCPOE_1634667294011",
              "categoryId": 11,
              "thumbnailUrl": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/26cab-2021-10-20/17mDyQdDjkj8gkmyuRmZ_1634667394093",
              "createdDate": "2021-10-20T01:16:38.585665",
              "lastModified": "2021-10-20T01:16:38.585679"
            },
            {
              "id": 6636,
              "createdBy": "0903660800",
              "description": null,
              "status": 1,
              "url": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/9fd31-2021-10-04/47bwfkjj0AtmgX9WAwkA_1633339728404",
              "categoryId": 13,
              "thumbnailUrl": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/9fd31-2021-10-04/6QuMwtFRETRdcSfnYELH_1633339728997",
              "createdDate": "2021-10-04T16:28:49.393835",
              "lastModified": "2021-10-04T16:28:49.393844"
            },
            {
              "id": 6633,
              "createdBy": "0903660800",
              "description": null,
              "status": 1,
              "url": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/9fd31-2021-10-04/FLRPyPttRxQKM0Kc0MbZ_1633333417253",
              "categoryId": 13,
              "thumbnailUrl": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/9fd31-2021-10-04/TclD64syxq4TOlPhoOH6_1633333418499",
              "createdDate": "2021-10-04T14:43:39.061553",
              "lastModified": "2021-10-04T14:43:39.061564"
            },
            {
              "id": 6303,
              "createdBy": "Corgi Lisa",
              "description": null,
              "status": 1,
              "url": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/4c277-2021-09-29/lDD7QEK5oLhD6Q36X8Tk_1632910870863",
              "categoryId": 11,
              "thumbnailUrl": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/4c277-2021-09-29/26xhqrbV4NNKTjX6j66H_1632910880211",
              "createdDate": "2021-09-29T17:21:23.016249",
              "lastModified": "2021-09-29T17:21:23.016289"
            },
            {
              "id": 6301,
              "createdBy": "Lisa BLink",
              "description": null,
              "status": 1,
              "url": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/4c277-2021-09-29/dVTuX9bfjsRqL2JedqJa_1632910200533",
              "categoryId": 11,
              "thumbnailUrl": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/4c277-2021-09-29/WA1l6WkjqIY5wXBpGKS1_1632910212008",
              "createdDate": "2021-09-29T17:10:12.568427",
              "lastModified": "2021-09-29T17:10:12.568486"
            },
            {
              "id": 5590,
              "createdBy": "Corgi Lisa",
              "description": null,
              "status": 1,
              "url": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/31101-2021-09-23/b7meYvyabKWFXEC9t5Ft_1632410178758",
              "categoryId": 11,
              "thumbnailUrl": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/31101-2021-09-23/PZisjGf7D9nuxJXDt0hA_1632410209599",
              "createdDate": "2021-09-23T22:16:50.002796",
              "lastModified": "2021-09-23T22:16:50.002804"
            }
          ],
          "totalImages": 30,
          "storeId": 1002756
        },
        {
          "id": 4012,
          "name": "Sown sonas - CÔNG TY TNHH DẤU CỘNG VÀNG",
          "fullAddress": "12 Co Giang, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh",
          "logoUrl": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/7f418-2021-10-11/EvdfRLArS1QHTxamkj9T_1633921108900",
          "images": [
            {
              "id": 6848,
              "createdBy": "merchant_admin",
              "description": null,
              "status": 1,
              "url": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/e5d90-2021-10-08/5W9HL2be6CnXxsQW0JVC_1633674192860",
              "categoryId": 6,
              "thumbnailUrl": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/e5d90-2021-10-08/ZNRqoPtOsdoS5OnxOZ3f_1633674194217",
              "createdDate": "2021-10-08T13:23:14.96909",
              "lastModified": "2021-10-08T13:23:14.969114"
            }
          ],
          "totalImages": 1,
          "storeId": 1002802
        },
        {
          "id": 4015,
          "name": "ha v123 aaaaaa",
          "fullAddress": "45 Huỳnh Văn Bánh, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội",
          "logoUrl": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/7ec3d-2021-10-10/qCOtOrRpBUyhnZH2FjnV_1633880956269",
          "images": [
            {
              "id": 6855,
              "createdBy": "0935000521",
              "description": null,
              "status": 1,
              "url": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/7ec3d-2021-10-10/D2rVR83ETBNeCAV3Hnn5_1633880680832",
              "categoryId": 6,
              "thumbnailUrl": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/7ec3d-2021-10-10/gVIhaWypi2n5hRGac3aU_1633880681849",
              "createdDate": "2021-10-10T22:44:42.270736",
              "lastModified": "2021-10-10T22:44:42.270768"
            },
            {
              "id": 7031,
              "createdBy": "0935000521",
              "description": null,
              "status": 1,
              "url": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/d0e04-2021-10-12/DSKkeZAF38xUUdqPe077_1634035790813",
              "categoryId": 13,
              "thumbnailUrl": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/d0e04-2021-10-12/GY73u7W5AGSsaaw6kiiA_1634035791894",
              "createdDate": "2021-10-12T17:49:52.471231",
              "lastModified": "2021-10-12T17:49:52.471257"
            },
            {
              "id": 6841,
              "createdBy": "0935000521",
              "description": null,
              "status": 1,
              "url": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/3a66f-2021-10-07/O6Zxj28S6dT2A5Slin7u_1633592668159",
              "categoryId": 13,
              "thumbnailUrl": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/3a66f-2021-10-07/nbAdvvt6JAF0meWLZlMJ_1633592673842",
              "createdDate": "2021-10-07T14:44:34.407789",
              "lastModified": "2021-10-07T14:44:34.407811"
            }
          ],
          "totalImages": 3,
          "storeId": 1002806
        },
        {
          "id": 4018,
          "name": "Hủ tiếu 123",
          "fullAddress": "Lo 1f-31, Lotte Mart Nsg, Số 469 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Phước Kiểng, Quận 7, Hồ Chí Minh",
          "logoUrl": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/d0e04-2021-10-12/7E9SIqGv6DkoFwEwJ66j_1634010295889",
          "images": [
            {
              "id": 6955,
              "createdBy": "merchant_admin",
              "description": null,
              "status": 1,
              "url": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/d0e04-2021-10-12/jg42sXeSrr5sblcesU0C_1634010297662",
              "categoryId": 6,
              "thumbnailUrl": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/d0e04-2021-10-12/WXDxxYouRhdb9xVrUfZM_1634010298541",
              "createdDate": "2021-10-12T10:44:59.058744",
              "lastModified": "2021-10-12T10:44:59.058751"
            },
            {
              "id": 6897,
              "createdBy": "0777939401",
              "description": null,
              "status": 1,
              "url": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/7f418-2021-10-11/PMH9RLi5300iSSm1PpB2_1633927735191",
              "categoryId": 13,
              "thumbnailUrl": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/7f418-2021-10-11/maaIOJsOQe4NhU7VDmnt_1633927736360",
              "createdDate": "2021-10-11T11:48:56.842468",
              "lastModified": "2021-10-11T11:48:56.8425"
            },
            {
              "id": 6827,
              "createdBy": "0777939401",
              "description": null,
              "status": 1,
              "url": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/84302-2021-10-06/1PyB2FpqIB9iAZrx59Uv_1633529318387",
              "categoryId": 13,
              "thumbnailUrl": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/84302-2021-10-06/NF0697lEadylooU5WZr0_1633529321487",
              "createdDate": "2021-10-06T21:08:41.966552",
              "lastModified": "2021-10-06T21:08:41.966576"
            },
            {
              "id": 6826,
              "createdBy": "0777939401",
              "description": null,
              "status": 1,
              "url": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/84302-2021-10-06/aSNnoqHTxPMVLwJtpYcd_1633528791160",
              "categoryId": 3,
              "thumbnailUrl": "https://cdn.mservice.io/static/test/gcs_partner_m4b/84302-2021-10-06/ETYqV0wVhNNdghIcolA9_1633528791996",
              "createdDate": "2021-10-06T20:59:52.514255",
              "lastModified": "2021-10-06T20:59:52.514268"
            }
          ],
          "totalImages": 4,
          "storeId": 1002809
        }
      ],
      "pageable": {
        "sort": {
          "sorted": false,
          "unsorted": true,
          "empty": true
        },
        "offset": 0,
        "pageNumber": 0,
        "pageSize": 5,
        "paged": true,
        "unpaged": false
      },
      "totalPages": 5,
      "totalElements": 25,
      "last": false,
      "size": 5,
      "number": 0,
      "sort": {
        "sorted": false,
        "unsorted": true,
        "empty": true
      },
      "numberOfElements": 5,
      "first": true,
      "empty": false
    },
    "status": 0
  }
}
close fullscreen
Login or Register to edit or fork this paste. It's free.