Untitled
raw download clone
TEXT
views 26
,
size 5651 b
Program project1;
{Програма створює прямокутну матрицю RxS дiйсних чисел, виводить її на екран}

{$mode objfpc}{$H+}

Uses crt, SysUtils,        {пiд’єднання модуля}
 {$IFDEF UNIX}{$IFDEF UseCThreads}
 cthreads,
 {$ENDIF}{$ENDIF}
 Classes
 { you can add units after this };

Const
  gen=6;   {загальна кiлькiсть знакiв для виведення чисел}
  fr=1;     {кiлькiсть знакiв пiсля десяткової крапки}
  n0=1;    {мiнiмальна кiлькiсть рядкiв та стовпцiв матрицi}
  nfull=10;  {максимальна кiлькiсть рядкiв та стовпцiв матрицi}
  nm=2;  {нижня межа елементiв матрицi}
  vm=9;   {верхня межа елементiв матрицi}

Type marr=array [1..nfull,1..nfull] of real; {тип-двовимiрний масив дiйсних чисел}

Var  {описання глобальних змiнних}
  v:string;  {повiдомлення для користувача}
  R:integer;     {реальна кiлькiсть рядкiв матрицi}
  S:integer;     {реальна кiлькiсть стовпцiв матрицi}
  m,n:marr;      {матрицi дiйсних чисел}

{функцiя введення реальної кiлькостi рядкiв/стовпцiв матрицi}
function in_n(vv:string; nn0,nnfull:integer):integer;
var
  nn:integer;  {замiсник функцiї}
begin
  repeat
    writeln(vv);
    readln(nn);
    if not((nn>=nn0) and (nn<=nnfull))
      then writeln('Недопустиме значення!');
  until (nn>=nn0) and (nn<=nnfull);
  in_n:=nn;   {передаємо значення функцiї вiд змiнної-замiсника}
end;

{процедура створення матрицi}
procedure inmarr(var mm:marr; rr,ss:integer);
var
  i:integer;  {лiчильник рядкiв}
  j:integer;  {лiчильник стовпцiв}
begin
{заповнення матрицi дiйсними числами в межах nm..vm}
  for i:=1 to rr do     {змiщення по рядкам}
    for j:=1 to ss do  {змiщення по стовпцям}
      mm[i,j]:=nm+(vm-nm)*random;
end;

{знаходження сумми та результючої матриці}
function resalting(a,b:marr;rr,ss:integer):marr;
var
  i:integer;  {лiчильник рядкiв}
  j:integer;  {лiчильник стовпцiв}
  sum:real; {сумма елементів матриці}
begin
  sum:=0;
  for i:=1 to rr do  {змiщення по рядкам}
    begin
      for j:=1 to ss do  {змiщення по стовпцям}
       sum+=b[i,j]; {додаємо елементи для знаходження сумми}
    end;
{ділимо кожен елемент матриці на сумму}
   for i:=1 to rr do  {змiщення по рядкам}
    begin
      for j:=1 to ss do  {змiщення по стовпцям}
       resalting[i,j]:=a[i,j]/sum; {додаємо елементи для знаходження сумми}
    end;
 end;

{процедура виведення матрицi}
procedure outmarr(mm:marr; rr,ss,zn,ip:integer);
var
  i:integer;  {лiчильник рядкiв}
  j:integer;  {лiчильник стовпцiв}
begin
  for i:=1 to rr do  {змiщення по рядкам}
    begin
      for j:=1 to ss do  {змiщення по стовпцям}
        write(mm[i,j]:zn:ip);
      writeln;  {перед тим, як виводити наступний рядок матрицi,
                     курсор на екранi переводиться на наступний рядок}
    end;
end;

{Основний блок програми}
Begin
  clrscr;      {очистка екрану}
  randomize;  {запуск генератора випадкових чисел}

{введення реальної кiлькостi рядкiв матрицi}
  v:='Введiть кiлькiсть рядкiв матрицi в межах вiд '+IntToStr(n0)+' до '+ IntToStr(nfull);
  R:=in_n(v,n0,nfull);

{введення реальної кiлькостi стовпцiв матрицi}
  v:='Введiть кiлькiсть стовпцiв матрицi в межах вiд '+IntToStr(n0)+' до '+ IntToStr(nfull);
  S:=in_n(v,n0,nfull);

{створення матриць }
  inmarr(m,R,S);   {Виклик процедури створення матриць}
  inmarr(n,R,S);
{виведення матрицi }
  clrscr;     {очистка екрану}

  writeln('Матриця 1:');
  outmarr(m,R,S,gen,fr);     {Виклик процедури виведення матриць}
  writeln('Матриця 2:');
  outmarr(n,R,S,gen,fr);     {Виклик процедури виведення матриць}
  writeln;
{виведення оновленної матриці}
  writeln('Результуючий');
  outmarr(resalting(m,n,R,S),R,S,11,6);

  writeln('Програму завершено. Для виходу натиснiть Enter.');
  readln;            {затримка екрану}
End.  {ну ось i все}
close fullscreen
Login or Register to edit or fork this paste. It's free.